NORMATĪVIE AKTI

Sākums Raksts

LIKUMI:

MK NOTEIKUMI

  • 13.12.2011.g. MK noteikumi Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību.”. Lasīt šeit
  • 19.04.2011.g MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.”. Lasīt šeit
  • 26.11.2013.g. MK noteikumi Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā.”. Lasīt šeit
  • 13.12.2016.g. MK noteikumi Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.”. Lasīt šeit
  • Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām. Lasīt šeit
  • Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām. Lasīt šeit
  • Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība. Lasīt šeit
  • Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus. Lasīt šeit
  • Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam. Lasīt šeit